Địa chỉ: Trường mầm non Đại thành
Điện thoại: 3865780